आत्मानात्मविवेकग्रन्थानुसारं षड्विधतात्पर्यलिङ्गानां विचार: