जगन्नाथस्य पञ्चलहरिषु लक्ष्मीलहर्याः वैशिष्ट्यनिरूपणम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *