ज्यतिश्शस्त्रे बृहत्संहिताटीकायाः उत्पलपरिमलाख्यायाः प्रशस्तिः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *