विशिष्टाद्वैतवेदान्तानुसारेण श्रीमद्भगवद्गीतास्थयोगाभ्यासविधिविषयकाध्यायस्य स्वरूपम्