विष्णुपदभट्टाचार्येण विरचिते कपालकुण्डलारूपके साहित्यदर्पणदृष्ट्या नाटकलक्षणसङ्गतिः