चतुर्दश माहेश्वरसूत्रेभ्यः अष्टाध्याय्याः विविधसूत्रेषु द्वाचत्वारिंशतः प्रत्याहारसंज्ञानां प्रयोगः समीक्षात्मकाध्ययनमेकम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *