तैत्तिरीयसंहितायाम् यज्ञसम्पृक्तमन्त्र –विनियोगन्तर्गता तत्त्वानामाध्यात्मिक विश्लेषणम्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *