शास्त्रार्थमहारथो नागेशभट्टोऽयं किमभिजनः, कदा, कुत्र कस्मिन् वा जनिमुपाययौ, काशीस्थविद्वत्परिषदा सम्मानम्, पाण्डित्यम् कथं उपलभ्यते ?