हरदत्तः-रामायणम्-महाभारतम्-गोपथब्राह्यणम्-मुण्डकोपनिषदित्यादिग्रन्थेषु शब्दशास्त्रस्य कृते व्याकरण शब्दस्य प्रयोगो कथं दृश्यते ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *